Rozliczenie PIT Ukraińców – kto ma obowiązek złożenia zeznania w Polsce?

Ludzie młodzi i wykształceni to główna grupa osób przyjeżdżających z Ukrainy do Polski. Według MSWIA w roku 2018 na terenie naszego kraju przebywało ponad 150 tysięcy obywateli Ukrainy. Ponad 2/3 z nich to osoby, które są w Polsce na podstawie zgody na pobyt czasowy. Pracodawcy muszą mieć wiedzę na temat, jak wykonać rozliczenie PIT Ukraińców. Z kolei obywatele Ukrainy – czy muszą rozliczać się w Polsce czy we własnej ojczyźnie.

 

Kiedy Ukrainiec może rozpocząć pracę w Polsce?

Obywatele pochodzący z Ukrainy przyjeżdżający do Polski w celu zarobkowym powinni posiadać zezwolenie na pracę. Są one wydawane przez wojewodów. Występują jednak sytuacje, które umożliwiają odstąpienie od tego obowiązku. Pozwolenia nie musi posiadać osoba spełniająca wszystkie z następujących warunków:

  • pracuje na terenie Polski przez co najmniej 6 miesięcy w okresie następujących po sobie 12 miesięcy,
  • w urzędzie pracy właściwym dla miejsca, w którym mieszka lub przebywa, zarejestruje pisemny wniosek, w którym zadeklaruje zamiar podjęcia pracy,
  • jest obywatelem Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii lub Mołdawii.

 

Informacje o rezydencji podatkowej

W przypadku pracy na terenie Polski istotna jest rezydencja podatkowa. Osoba, która jest polskim rezydentem podatkowym, ma obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym w Polsce, również z przychodów uzyskiwanych za granicą. Polskim rezydentem jest osoba, która:

  • prowadzi stałą działalność,
  • jej najbliższa rodzina znajduje się na terenie kraju,
  • przebywa na terenie Polski przez co najmniej 183 dni w roku (nie musi być to pobyt ciągły).

 

Rozliczenie PIT Ukraińców dla osób niebędących rezydentami

Jak wykonać rozliczenie PIT Ukraińców, którzy nie są rezydentami? Jeśli pracownik ten otrzymuje wynagrodzenie z tytułu: stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, to jego dochód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Powinien on rozliczać się według określonej skali podatkowej. Czas na złożenie PIT-37 ma do końca kwietnia, w roku następującym po roku, w którym uzyskał przychody.

 

Rozliczenie PIT Ukraińców a działalność wykonywana osobiście

Osobnym z przypadków będzie rozliczenie PIT Ukraińców, którzy wykonują osobiście daną działalność na terenie Polski. Są to m.in.:

  • przychody z działalności twórczej, naukowej, trenerskiej,
  • przychody z uprawiania sportu,
  • działalności duchownej,
  • przychody w związku z działalnością obywatelską bądź społeczną.

Jeśli nierezydent nie prowadzi działalności gospodarczej, będzie musiał zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, który wynosi 20%.

W tym wypadku wszystkie obowiązki dotyczące rozliczenia podatku przypadają na pracodawcę. Nierezydent nie jest zobowiązany do składania deklaracji o wysokości poniesionej straty lub osiągniętego dochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *